محصولات فیلتر موتور VTA28 کامینز

فیلتر آب کامینز Fleetguard WF2076
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آب کامینز WF2076 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر روغن کامینز Fleetguard LF670
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر روغن کامینز LF670 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر آبگیر کامینز  Fleetguard FS1006
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آبگیر کامینز FS1006 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.