محصولات فیلتر موتور VT1710 کامینز

فیلتر آب کامینز Fleetguard WF2073
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آب کامینز WF2073 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر روغن کامینز Fleetguard LF777
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر روغن کامینز LF777 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر روغن کامینز Fleetguard LF670
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر روغن کامینز LF670 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر آبگیر کامینز  Fleetguard FS1216
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آبگیر کامینز FS1216 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر گازوئیل کامینز Fleetguard FF202
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر گازوئیل کامینز FF202 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.