محصولات فیلتر موتور QSX15 کامینز

فیلتر آب کامینز Fleetguard WF2126
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آب کامینز WF2126 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر روغن کامینز Fleetguard LF9070
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر روغن کامینز LF9070 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر آبگیر کامینز Fleetguard FS1040
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آبگیر کامینز FS1040 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.