محصولات فیلتر موتور QST30 کامینز

استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر هواکش کامینز AH19113 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر روغن کامینز Fleetguard LF777
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر روغن کامینز LF777 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر روغن کامینز  Fleetguard LF670
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر روغن کامینز LF670 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر گازوئیل کامینز Fleetguard FF202
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر گازوئیل کامینز FF202 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.