محصولات فیلتر موتور QSM11 کامینز

فیلتر آبگیر کامینز Fleetguard FS1000
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آبگیر کامینز FS1000 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر روغن کامینز Fleetguard LF1400NN
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر روغن کامینز LF1400NN باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر آب کامینز Fleetguard WF2074
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آب کامینز WF2074 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.