محصولات فیلتر موتور QSL9 کامینز

استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر گازوئیل کامینز FF5080 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر روغن کامینز  Fleetguard LF9009
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر روغن کامینز LF9009 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر آب کامینز Fleetguard WF2076
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آب کامینز WF2076 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر آبگیرکامینز  Fleetguard FS20022
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آبگیر کامینز FS20022 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر آبگیر کامینز  Fleetguard FS19732
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آبگیر کامینز FS19732 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.