محصولات فیلتر موتور QSK60 کامینز

فیلتر آب کامینز Fleetguard WF2075
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آب کامینز WF2075 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر روغن کامینز Fleetguard LF9050
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر روغن کامینز LF9050 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر آبگیر کامینز  Fleetguard FS1006
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آبگیر کامینز FS1006 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.