محصولات فیلتر موتور QSK19 کامینز

فیلتر آب کامینز Fleetguard WF2076
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آب کامینز WF2076 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر روغن کامینز Fleetguard LF1400N
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر روغن کامینز LF1400N باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آبگیر کامینز FS5644 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.