محصولات فیلتر موتور QSC کامینز

فیلتر آب کامینز Fleetguard WF2074
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آب کامینز WF2074 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر روغن کامینز Fleetguard LF9009
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر روغن کامینز LF9009 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر آبگیر کامینز  Fleetguard FS1003
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آبگیر کامینز FS1003 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر گازوئیل کامینز Fleetguard FF5488
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر گازوئیل کامینز FF5488 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.