محصولات فیلتر موتور QSB6.7 کامینز

استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر روغن کامینز LF3970 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر روغن کامینز LF16015 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر آبگیر کامینز  Fleetguard FS20022
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آبگیر کامینز FS20022 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر آبگیر کامینز  Fleetguard FS19732
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آبگیر کامینز FS19732 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر آبگیر کامینز  Fleetguard FS1065
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آبگیر کامینز FS1065 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر گازوئیل کامینز Fleetguard FF5421
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر گازوئیل کامینز FF5421 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.