محصولات فیلتر موتور QSB5.9 کامینز

استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر روغن کامینز LF3970 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آبگیر کامینز FS19855 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر آبگیر کامینز  Fleetguard FS19519
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آبگیر کامینز FS19519 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.