محصولات فیلتر موتور NT855 کامینز

فیلتر هواکش کامینز Fleetguard AF890
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر هواکش کامینز AF890 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر گازوئیل کامینز Fleetguard FF105
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر گازوئیل کامینز FF105 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر گازوئیل کامینز  Fleetguard FS1212
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر گازوئیل کامینز FS1212 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر آبگیر کامینز Fleetguard FS1242
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آبگیر کامینز FS1242 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر روغن کامینز Fleetguard LF670
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر روغن کامینز LF670 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر روغن کامینز Fleetguard LF3000
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر روغن کامینز LF3000 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر روغن کامینز LF750A باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر آب کامینز Fleetguard WF2071
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آب کامینز WF2071 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.