محصولات فیلتر موتور M11 کامینز

فیلتر آب کامینز Fleetguard WF2072
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آب کامینز WF2072 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر روغن کامینز Fleetguard LF9009
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر روغن کامینز LF9009 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر روغن کامینز Fleetguard LF3000
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر روغن کامینز LF3000 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر آبگیر کامینز  Fleetguard FS1000
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آبگیر کامینز FS1000 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.