محصولات فیلتر موتور L10 کامینز

فیلتر آب کامینز Fleetguard WF2075
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آب کامینز WF2075 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر روغن کامینز Fleetguard LF777
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر روغن کامینز LF777 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر روغن کامینز Fleetguard LF670
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر روغن کامینز LF670 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر آبگیر کامینز  Fleetguard FS1242
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آبگیر کامینز FS1242 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر آبگیر کامینز  Fleetguard FS1212
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آبگیر کامینز FS1212 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر گازوئیل کامینز Fleetguard FF105
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر گازوئیل کامینز FF105 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.