محصولات فیلتر موتور KT1150 کامینز

فیلتر آب کامینز Fleetguard WF2071
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آب کامینز WF2071 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر روغن کامینز Fleetguard LF777
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر روغن کامینز LF777 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر روغن کامینز LF750A باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر روغن کامینز Fleetguard LF670
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر روغن کامینز LF670 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر آبگیر کامینز  Fleetguard FS1212
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آبگیر کامینز FS1212 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر گازوئیل کامینز Fleetguard FF105D
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر گازوئیل کامینز FF105D باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.