محصولات فیلتر موتور KTA50 کامینز

فیلتر آب کامینز Fleetguard WF2074
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آب کامینز WF2074 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر روغن کامینز Fleetguard LF777
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر روغن کامینز LF777 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر روغن کامینز Fleetguard LF670
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر روغن کامینز LF670 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر روغن کامینز LF3325 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
فیلتر آبگیر کامینز  Fleetguard FS1006
استفاده از فیلتر های اصلی موتور کامینز مانند فیلتر آبگیر کامینز FS1006 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.