قطعات موتوری

  • شفت پایه قرقره کامینز KT1150 اصلی
  • شفت راه انداز کامینز KT1150 اصلی
  • دنده سر میل لنگ کامینز KT1150 اصلی
  • واسطه واترپمپ کامینز KT1150 اصلی
  • پولی تایم کامینز KT1150 اصلی
  • پوسته پمپ گازوئیل کامینز NH 220 اصلی
  • پوسته پمپ گازوییل کامینز NT855 اصلی
  • بوش موتور کامینز KT1150 اصلی
  • شفت و پره دود سوپر کامینز KT 1150 اصلی
  • روغن پاش کامینز KT 1150 اصلی

فهرست قطعات موتوری

بوش موتور کامینز KT1150 اصلی
بوش موتور کامینز KT1150 ، محصول شرکت کامینز می باشد...
پره هوای سوپر کامینز KT1150 اصلی
پره هوای سوپر کامینز KT1150 ، محصول شرکت کامینز می باشد ...
پوسته پمپ گازوئیل کامینز NH 220 اصلی
پوسته پمپ گازوئیل NH 220 ، محصول شرکت کامینز می باشد ...
پوسته پمپ گازوییل کامینز NT855 اصلی
پوسته پمپ گازوییل NT855 ، محصول شرکت کامینز می باشد ...
پولی تایم کامینز KT1150 اصلی
پولی تایم KT1150 ، محصول شرکت کامینز می باشد ...
پولی دینام کامینز KT 1150 اصلی
پولی دینام کامینز KT1150 ، محصول شرکت کامینز می باشد ...
چدنی سوپر کامینز KT1150 اصلی
چدنی سوپر کامینز KT1150 ، محصول برند Garrett می باشد ...
حلزونی سوپر کامینز KT1150 اصلی
حلزونی سوپر کامینز KT1150 ، محصول برند Garrett می باشد ...
دنده سر میل لنگ کامینز KT1150 اصلی
دنده سر میل لنگ KT1150 ، محصول شرکت کامینز می باشد ...
روغن پاش کامینز KT 1150 اصلی
روغن پاش کامینز KT1150 ، محصول شرکت کامینز می باشد...
شاتون QSK 19 اصلی
شاتون کامینز QSK 19 ، محصول شرکت کامینز می باشد ...
شاتون کامینز KT 1150 اصلی
شاتون کامینز KT1150 ، محصول شرکت کامینز می باشد ...
شفت پایه قرقره کامینز KT1150 اصلی
شفت پایه قرقره کامینز KT1150 ، محصول شرکت کامینز می باشد ...
شفت راه انداز کامینز KT1150 اصلی
شفت راه انداز KT1150 ، محصول شرکت کامینز می باشد ...
شفت و پره دود سوپر کامینز KT 1150 اصلی
شفت و پره دود سوپر کامینز KT1150 ، محصول شرکت کامینز می باشد...
شیم زیر بوش کامینز KT 1150
شیم زیر بوش کامینز KT1150 ، محصول شرکت کامینز می باشد...
واسطه واترپمپ کامینز KT1150 اصلی
واسطه واترپمپ کامینز KT1150 ، محصول شرکت کامینز می باشد ...
واشر ترموستات کامینز KT 1150 اصلی
واشر ترموستات کامینز KT1150 ، محصول شرکت کامینز می باشد...