یدک کامینز داود / بیشتر بدانید / انواع موتور کامینز

انواع موتورهای کامینز

 • موتور کامینز KTA 1150
  موتور کامینز KTA 1150
  موتور کامینز KTA 1150
  استفاده از قطعات اصلی موتور کامینز KTA 1150 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
 • موتور کامینز K19
  موتور کامینز K19
  موتور کامینز K19
  استفاده از قطعات اصلی موتور کامینز K19 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
 • موتور کامینز KTA19
  موتور کامینز KTA19
  موتور کامینز KTA19
  استفاده از قطعات اصلی موتور کامینز KTA19 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
 • موتور کامینز KTA38
  موتور کامینز KTA38
  موتور کامینز KTA38
  استفاده از قطعات اصلی موتور کامینز KTA38 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
 • موتور کامینز KTA50
  موتور کامینز KTA50
  موتور کامینز KTA50
  استفاده از قطعات اصلی موتور کامينز KTA50 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
 • موتور کامینز NTA855
  موتور کامینز NTA855
  موتور کامینز NTA855
  استفاده از قطعات اصلی موتور کامینز NTA855 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
 • موتور کامینز NT855
  موتور کامینز NT855
  موتور کامینز NT855
  استفاده از قطعات اصلی موتور کامینز NT855 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
 • موتور کامینز NH250
  موتور کامینز NH250
  موتور کامینز NH250
  استفاده از قطعات اصلی موتور کامینز NH250 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
 • موتور کامینز NH220
  موتور کامینز NH220
  موتور کامینز NH220
  استفاده از قطعات اصلی موتور کامینز NH220 باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
 • موتور کامینز 6LTAA8.9
  موتور کامینز 6LTAA8.9
  موتور کامینز 6LTAA8.9
  استفاده از قطعات اصلی موتور کامینز 6LTAA8.9 ​ باعث عملکرد بهتر موتور کامینز شما می گردد.
Loading